درمان پایدار لکنت زبان |کلینیک های درمان اختلالات صوت و بلع کرج

درمان پایدار لکنت زبان |کلینیک های درمان اختلالات صوت و بلع   الكتروتراپى ختلال بلع ديسفاژى الکتروتراپی: • دستگاهى که جهت درمان اختلال بلع از آن استفاده می شود، Vitalstim نام دارد. وایتال استیم، دو کانال برای استفاده از دو الکترود دارد. دو الکترود روی پوست قرار می گیرند. هنگامی که این الکترودها شارژ می شوند، جریان الکتریکی از یک الکترود به سمت الکترود دیگر حرکت می کند. وقتی که جریان از الکترود اول خارج می شود در بافت پراکنده می شود. • نورون ها جریان الکتریکی را هدایت می…

Read More