توانبحشی حوب در کرج:مهره‌کافت

توانبحشی حوب در کرج:مهره‌کافت

ی استخوانی در باریکهٔ Isthmus مهره است. این نقص در عقب مهره در ناحیه‌ای بین پدیکول و لامینا یعنی قسمت بین مفصلی Pars Interarticularis ایجاد می‌گردد.

علل مهره‌کافت[ویرایش]

۱-عوامل مادرزادی

۲-شکستگی

۳-فعالیت‌های تکراری (به‌ویژه در ورزشکاران)

تشخیص[ویرایش]

اسپوندیلولیزیس در رادیوگرافی نمای مایل Oblique دیده می‌شود ولی در نمای جانبی Lateral مشاهده نمی‌گردد.

درد[ویرایش]

عواملی که باعث ایجاد درد در مهره‌کافت می‌گردند ممکن است درارتباط با فشار به موارد زیر باشند:

Related posts