اثر مهارت حافظه کوتاه مدت واجی بر مهارت های بیان واژگان و دستور زبان در کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی رشدی|گفتار توان گستر گلشهر

درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان

اثر مهارت حافظه کوتاه مدت واجی بر مهارت های بیان واژگان و دستور زبان در کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی رشدی|گفتار توان گستر گلشهر

 

سرکار خانم تکتم مالکی شاه محمود _سرکار خانم زهرا سلیمانی )نویسنده مسئول( _سرکار خانم یلدا کاظمی _سرکار

خانم فاطمه حارث آبادی _سرکار خانم نگار اقبال

هدف: یکی از مهم ترین و بارزترین نقایص شناختی در کودکان مبتلا به آسیب زبانی رشدی ) DLD ( نقص حافظه فعال و به طور

خاص تر، نقص در حافظه کوتاه مدت واجی ) pSTM ( است که برخی از محققین آن را زیربنای نقایص زبانی این کودکان می دانند

هدف از این مطالعه مقایسه مهارت های pSTM و هم چنین مهارت های بیان دستوری و واژگان بین کودکان مبتلا به DLD و

کودکان طبیعی همتای سنی آن و بررسی نقش pSTM در نقایص دستوری و واژگانی است که این کودکان تجربه می کنند

روش اجرا: آزمودنی های این مطالعه 39 کودک 6 تا 1 ساله فارسی زبان در دو گروه مبتلا به DLD =36( n ( و کنترل همتای سنی

=36( n ( بودند که از کلینیک های گفتاردرمانی و پیش دبستانی ها و مدارس عادی شهر مشهد، طی 1 ماه زمان نمونه گیری )اردیبهشت

تا دی 21 ( انتخاب شده بودند برای ارزیابی مهارت pSTM از آزمون تکرار ناکلمه و برای ارزیابی مهارت های دستوری و واژگانی از

تحلیل گفتار روایتی، آزمون تصویری بیان دستور زبان فارسی و خرده آزمون بیان شفاهی آزمون رشد زبان فارسی استفاده شد

عملکردهای زبانی و حافظه ای کودکان مبتلا به DLD به کمک آزمون t -زوجی با همتایان طبیعی شان مورد مقایسه قرارگرفت هم

چنین، به منظور بررسی اثر مهارت های pSTM بر عملکردهای زبانی آزمودنی ها، آزمون آنالیز کوواریانس یک طرفه با کنترل تکرار

ناکلمه انجام شد

یافته ها: نتایج نشان می دهند که کودکان مبتلا به DLD عملکردهای واژگانی، دستوری و حافظه ای ضعیف تری در مقایسه با

همتایان طبییعی خود دارند ) p<3233, Cohen’s d >3 ( با این وجود، بعد از کنترل تکرار ناکلمه طی آنالیز کوواریانس، بین

عملکردهای زبانی و واژگانی دو گروه تفاوتی مشاهده نشد ) p>) 3232

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه از فرضیه نقش مهارت های حافظه کوتاه مدت واجی در عملکردهای واژگانی و دستوری کودکان حمایت می کنند

 

 


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts