ارتباط آگاهی صرفی و مهارت های خواندن|گفتار توان گستر حصارک

ارتباط آگاهی صرفی و مهارت های خواندن|گفتار توان گستر حصارک

 

سرکار خانم مریم ملکیان )نویسنده مسئول( _سرکار خانم تبسم عظیمی _سرکار خانم زهراسادات قریشی _جناب آقای

اکبر دارویی

مقدمه: آگاهی صرفی یکی از ابعاد آگاهی فرازبانی و به معنای توانایی دستورزی تکواژهای تشکیل دهندۀ کلمه و

آگاهی از قواعد شکل گیری کلمات است تحقیقات نشان داده است که آگاهی صرفی در رشد تحصیلی دانش

آموزان نقش دارد هدف این مطالعه، مرور تحقیقات در دسترس در زمینۀ آگاهی صرفی و ارتباط آن با صحت و

درک خواندن در زبان های مختلف می باشد

روش بررسی: این مقاله مروری بر مقالات منتشر شده با کلید واژه های آگاهی صرفی،توانایی خواندن،صحت

خواندن،درک خواندن وموفقیت تحصیلی می باشد جستجوی مطالعات انجام شده در فاصلۀ زمانی بین سال های

3221 تا 9439 در پایگاه های اطلاعاتی springer , google scholar ,ASHA ,science direct, و در

پایان نامه ها و مجلات داخلی، صورت گرفت داشتن کلیدواژه های ذکر شده، انگلیسی و یا فارسی بودن اصل

مقاله، دسترسی به متن کامل مقاله، توصیفی-تحلیلی و یا مروری بودن مقاله به عنوان معیارهای ورود مقالات در

مرور حاضر در نظر گرفته شد و در نهایت مقالاتی وارد مطالعه می شدند که به بررسی رابطۀ آگاهی صرفی و ابعاد

مختلف خواندن پرداخته بودند

یافته ها: حاصل جست و جوی فوق، 393 مقاله بود که بعد از مطالعۀ عناوین و خلاصه مقاله ها، از 32 مورد از

مرتبط ترین آن ها برای نگارش مقالۀ حاضر استفاده گردید

نتیجه گیری: نتایج مرور مطالعات نشان می دهد که کودکانی که نمرات بهتری در آزمون آگاهی صرفی دریافت

می کنند، عملکرد بهتری در درک خواندن نشان می دهند در زبان هایی از جمله انگلیسی، آگاهی صرفی به تمییز

بین کلمات کمک می کند و در نتیجه به صحت خواندن کمک می کند ولی در زبان یونانی به این صورت نیست

به نظر می رسد ارتباط بین آگاهی صرفی و صحت خواندن با توجه به ویژگی های زبان از جمله شفاف بودن، بین

زبان های مختلف متفاوت است


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

Leave a Comment