بررسی شیوع اختلالات صوت در معلمان |گفتار توان گستر اشتهارد

بررسی شیوع اختلالات صوت در معلمان |گفتار توان گستر اشتهارد

 

جناب آقای عبدالرضا یاوری )نویسنده مسئول( _جناب آقای سهراب یاوری _سرکار خانم اکرم ولی زاده

زمینه و هدف:  با توجه به این که مشکلات صوتی می تواند تاثیر زیادی بر توانایی کاری

معلمان و در نتیجه جامعه داشته باشد، هدف از این مطالعه بررسی شیوع اختلالات صوت

در معلمان دبستان های شهر اراک بود

مواد و روش ها: این مطالعه شیوع اختلال صوت را در 569 معلم پایه اول تا ششم

دبستان های شهر اراک با استفاده از پرسش نامه سنجش اختلالات صوت ويژه معلمان

مقطع ابتدايي شهر اصفهان که از روايي و پايايي بالایی برخوردار است، مورد بررسی قرار

داد افرادی که نمره 5 یا بالاتر می گیرند به عنوان معلمان مبتلا به اختلالات صوت طبقه

بندی می شوند

یافته ها: 313 %، از ( شیوع اختلال صوت در معلمان دبستتان هتای شتهر اراک، % 313

معلمان مرد و  31 %، از معلمان زن( می باشد افزایش پایه تحصیلی تحت تدریس معلم

0/ با 889 Pvalue= 0/ و جنسیت معلم با  83 Pvalue= تفتاوت معنتاداری در شتیوع ایتن اختتلال

0/ ایجاد ننمود، ولی عامل نوع مدرسه با  00 Pvalue= 0/ و نوع ناحیه)یا 2( با 035 Pvalue= بر

شیوع این اختلال تاثیر معنادار داشت

نتیجه گیری: به طور کلی می توان نتیجه گرفت که شیوع اختلال صوت در معلمان

دبستان های شهر اراک بیشتر از سایر مطالعات نمی باشد بنابراین شاید آلودگی هوای

شهر اراک تاثیر زیادی بر شیوع این اختلال نداشته است البته شاید هم بتوان دلیل این

امر را استفاده از پرسشنامه های مختلف در تحقیقات متفاوت دانست


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

Leave a Comment