مروری بر ابزارهای ارزیابی مهارت کاربردشناسی زبان در بزرگ سالان دارای آسیب نیمکره راست پس از سکته یا ضربه مغزی|گفتار توان گستر محمدشهر

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی , بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج کاردرمانی البرز , بهترین کرج کلینیک کاردرمانی در کرج , بهترین کرج مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج, بهترین کرج بازار کار کاردرمانی , بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین کرج رشته کاردرمانی چیست؟ , بهترین کرج کاردرمانی غرب تهران , بهترین کرج کاردرمانی جسمی

مروری بر ابزارهای ارزیابی مهارت کاربردشناسی زبان در بزرگ سالان دارای آسیب نیمکره راست پس از سکته یا ضربه مغزی|گفتار توان گستر محمدشهر

 

قریشی )نویسنده مسئول(
مقدمه: آسیب های وارده به مغز، علل مختلفی من جمله ضربه های مغزی و سکته مغزی دارد یکی از مهم ترین مشکلاتی که در اثر بروز
آسیب به نیمکره راست مغز ایجاد می شود، مشکل در مهارت های کاربردشناسی زبان است ارزیابی این مهارت پس از آسیب نیمکره
راست، نیاز به ابزارهایی جامع دارد تا زیرمجموعه ی این مهارت را تماماً موردبررسی قرار دهد هدف از این مطالعه مروری بر ابزارهای
موجود برای ارزیابی کاربردشناسی در افراد دارای آسیب اکتسابی نیمکره راست در اثر سکته مغزی یا آسیب های ناشی از ضربه می-
باشد
روش بررسی: این پژوهش، با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی همچون PubMed ، Web of Science ، Elsevier ، Scopus ،
Proquest و Chocrain و Google Scholar از سال 3214 تا 9431 صورت گرفتهاست از بین 04 مقاله یافت شده حول موضوع
موردنظر، 99 مقاله از مطالعه خارج شده و 31 مقاله موردبررسی قرار گرفت
یافته ها: طبق یافته ها برای ارزیابی کاربردشناسی، ابزارهای متنوعی به کار گرفته شده که به ارزیابی موارد زیادی از زیرمجموعه های
کاربردشناسی می پردازند از این میان، پروتکل کاربردشناسی ) the pragmatic protocol ( یا PP و نیز ابزار ارزیابی ارتباط
( assessment battery for communication ( یا ABaCo به ترتیب بیشترین میزان کاربرد را داشته اند به طورکلی مواردی
که بیش از همه در این ابزارها مورد تأکید بود، شامل مهارت های پیرازبانی، مهارت های غیرکلامی، کارکرد گفتار و درک معنی
استعارات و کنایه ها است
نتیجه گیری: طبق شواهد، ابزارهای ارزیابی کاربردشناسی زبان متنوع و هستند از طرفی افراد دارای آسیب مغزی مشابه، مشکلات
کاربردشناسی مختلفی نشان می دهند با توجه به اهمیت مهارت کاربردشناسی، در جنبه های کلامی، پیرا زبانی و غیرکلامی و آسیب
همه جانبه این مهارت در آسیب های اکتسابی مغزی نیمکره راست، توجه به این مهارت به منظور ارزیابی جامع و همه جانبه، حائز اهمیت
است و به نظر می رسد که به منظور ارزیابی دقیق تر و جامع تر، می بایست تحقیقات بیشتری درباره این موضوع صورت گیرد


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

Leave a Comment