مقایسه آگاهی واجی در کودکان با نیازهای ویژه (ناشنوا)|گفتار توان گستر ماهدشت

گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین

مقایسه آگاهی واجی در کودکان با نیازهای ویژه (ناشنوا)|گفتار توان گستر ماهدشت

 

سرکار خانم مونا بهروزی

مقاله حاظر به منظور مقایسه آگاهی واجی بین دو گروه دانش آموز ناشنوا دارای کاشت و بدون کاشت حلزون در

مقطع چهارم و پنجم ابتدایی انجام گرفته است برای سنجش از آزمون تشخیص مهارت خواندن استفاده شد، نتایج

بدست آمده از این آزمونها درمجموعه ای از نظریه های رشدی، ذهنی و زبانی مورد بررسی قرار گرفت  آگاهی

آوایی و توانایی رمزگشایی واجی مهمترین فاکتورهای تسلط و توانایی در خواندن افراد بخصوص ناشنوایان میباشد

با بررسی نتایج بدست آمده از آزمون و تحلیل داده ها از روش های آماری مختلفی نظیر آزمون لون و آزمون T دو

نمونه مستقل موجود در نرم افزار SPSS نسخه شانزدهم استفاده شد که در مقاله حاظر به بررسی و تحلیل این مهارت

های خواندن و تاثیر فاکتور کاشت حلزونی در دو گروه کودک مشغول به تحصیل در مقطع ایتدایی پرداخت شده

استاین مقاله علاوه بر بررسی آگاهی واجی مهارت های خواندن به برخی از دلالت های درمانی و آموزشی جهت

رشد و تعالی این کودکان اشاره خواهد کرد


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

Leave a Comment