اختلالات ارتباطی و گفتاری در بیماران آسیب نیکمره راست|گفتار توان گستر 09121623463

اختلالات ارتباطی و گفتاری در بیماران آسیب نیکمره راست|گفتار توان گستر 09121623463

 

@goftardarmaniiran

1.کاهش ویژگی‌های زبرزنجیری گفتار:
بیماران مبتلا به آسیب نیمکره راست اغلب ویژگی‌های زبرزنجیری گفتار را از دست می دهند در نتیجه صدای گفتار آنها یکنواخت و خالی از عواطف می شود و بنظر می رسد کاهش ویژگی‌های زبرزنجیری گفتار در اثر آسیب لوب فرونتال راست محتمل تر است

2. ناهنجاری گفتارخودبخودی:
یکی از برجسته ترین اختلالات ارتباطی در بیماران مبتلا به آسیب نیمکره راست گفتار خودبخودی بیش از حد و در اغلب موارد بی سر و ته است.

 

3.اختلال در درک‌ مطالب و مکالمات:
بیماران با آسیب نیمکره راست اغلب اختلالات بارزی در درک معانی حکایت ها و مکالمه ها نشان می دهند. آنها قادر نیستند به ورای معنای تحت اللفظی آنچه می خوانند یا می شنوند راه یابند.

4. اختلالات کاربردشناسی:
اختلالات در جنبه های اجتماعی و تعاملی زبان مانند رعایت نوبت در مکالمه؛ حفظ موضوع؛آداب اجتماعی و تماس چشمی می باشند.
اختلال در جنبه های اجتماعی و تعاملی زبان یک پیامد شایع آسیب نیمکره راست می باشد.


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8

https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkiraraj.ir

slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.

Related posts

Leave a Comment