براي موفقيت خواندن کودکان عوامل زير موثر است|گفتار توان گستر شمال کرج

براي موفقيت خواندن کودکان عوامل زير موثر است|گفتار توان گستر شمال کرج

 

شرايط جسماني: داشتن گوش، چشم و عقل سالم در زبانآموزي از اهميت خاصي برخوردار است. کودک بايد از نظر عقلي سالم باشد تا بتواند از چشم خود براي ديدن و گوش خود براي شنيدن استفاده کند.

آمادگي ذهني و بين تحولات شناختي کودک و خواندن و فهم مطالب، رابطه وجود دارد. به همين دليل است که کساني که دچار عقب ماندگي شديد ذهني هستند قادر به يادگيري خواندن نيستند.
«گزل» که جريان رشد را بر پايه اصول زيستي مورد بررسي قرار مي دهد معتقد است آموزش خواندن در مرحله معيني صورت مي گيرد يا تا زماني که اين توانايي ها آشکار نگرديده است آموزش خواندن بايد به تعويق افتد. (ناعمي ص 63 – 1380)
مستلزم درک معني از مطالب نوشتاري است بنابراين کودکان زماني قادر به خواندن خواهند شد که بتوانند بين حرف ها و صداهاي مربوط رابطه برقرار کنند و از طريق ترکيب آن ها به شناختن کلمه و سپس جمله نايل شوند و به معني و مفهوم آن پي ببرند. يادگيري تمام حرف ها و صداهاي آن ها و يا کلمه ها، زماني که بر اساس عادت و شرطي شدن باشد، يقينا موفقيتي در خواندن به دنبال نخواهد داشت.

موفقيت در گوش دادن و سخن گفتن:کودکاني که در دو رکن اوليه زبان آموزي موفقيت لا زم را کسب کرده اند و فرصت هاي مناسبي براي حرف زدن و گوش دادن داشته اند و قدرت کلا مي و درک مناسب تري دارند مسلما در خواندن نيز موفق تر هستند. کودکاني که از تحريکات محيطي کمتري در زبان آموزي برخوردار هستند در خواندن نيز کندتر مي باشند. محيط فرهنگي و اجتماعي خانواده نيز نقش موثري در يادگيري خواندن کودکان دارد.

رشد عاطفي و اجتماعي: کودکاني که با محيط خويش سازگار هستند و با همسالا ن خود ارتباط برقرار مي کنند و بازي مي کنند، مجبورند در هنگام بازي ارتباط کلا مي نيز داشته باشند واين ارتباط در يادگيري خواندن آن ها نقش مهمي را ايفا مي کند.
خانواده هايي که به مطالعه اهميت مي دهند و کتاب، مجله و روزنامه و … در خانه آن ها يافت مي شود، داراي فرزنداني هستند که در آموزش خواندن، موفق تر هستند.

– همکاري و هماهنگي والدين و معلمان:پدر و مادر و معلم بايد علا ئم آمادگي خواندن را خوب بشناسند و فرصت هاي لا زم را جهت کسب تجربه براي دانش آموز فراهم آورند و کودک را به کاربرد و درک کلمه ها و جمله ها تشويق نمايند تا ميل به خواندن در او ايجاد شود.
بديهي است والديني که براي بچه ها کتاب مي خوانند و آنان را به مسافرت و بازديد از پديده هاي علمي- فرهنگي مي برند و تماس بيشتري با ديگران پيدا مي کنند از توانايي بيشتري برخوردار مي شوند و به راحتي مي توانند تجربه ها و برداشت هاي خود را در هر موقعيتي اظهار نمايند و در مسائل آموزشي شرکت فعال داشته باشند. سرانجام اين عوامل در درک خواندن و قدرت نوشتن آنان تاثير به سزايي خواهد داشت.

تحرک بدني:فيلسوفان تعليم و تربيت به دو دليل به گنجانيدن تحرک بدني در برنامه هاي آموزشي تاکيد داشته اند::books: الف- پرورش کودکاني شاد و مشتاق يادگيري
:books:ب- تسکين تنش هاي کودکان که مي تواند در امر يادگيري آنان تاثير منفي داشته باشد. تحقيقات «کرتي» و ديگران در اروپا نشان داده که تحرک بدني در از بين بردن مشکلا ت يادگيري زبان و خواندن، نوشتن و نيز رياضي مورد استفاده قرار مي گيرد. عدم تحرک نيز مي تواند به عدم يادگيري هوشمندانه و مطلوب منجر شود.
هر گاه کودکي شروع به فعاليت بدني مي کند، انرژي ذخيره شده را صرف فعاليت مي کند و پس از فعاليت، شاد مي شود و عصبانيت و خستگي از او دور مي شود. بازي هاي گروهي نيز نقش مهمي در يادگيري زبان دارد کودکان از طريق تماس با همسالا ن خود به گسترش زبان خود کمک مي کنند. آن ها دراين گونه بازي ها به تعامل با يکديگر مشغول مي باشند و از طرف ديگر هماهنگي بين عضلا ت چشم نيز به يادگيري زبان در آن ها کمک مي کند.

 

 


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8

https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts

Leave a Comment