“گفتار درمانی” در سیاست، سیاست در گفتار درمانی

  آخرین نوشته ها       “گفتار درمانی” در سیاست، سیاست در گفتار درمانی        گزارشی از جلسه مشترک انجمن علمی و صنفی گفتار درمانی ایران          جدول کدها و ارزش نسبی خدمات گفتار درمانی         روز جهانی آگاهی از لکنت        چک لیست آزمون اعطای تاییدیه ی انجام استروبوسکوپی        افسردگي كودكان       درمان یکپارچگی حسی شنیداری توسط گفتار درمانگران(AIT)       گفتار یک توانایی انسانی است وهیچ موجود دیگری قادر نیست آن را درک کند و مورد استفاده قرار دهد        این نظریه معتقد است که فرد الکن زمینه های نارسایی تفکر زبانی نظری را به ارث می برد…

Read More